Accident de la Vie – Ongeval van het leven

Pour toutes vos questions association-aide-victimes.be UBAV est là pour vous aider du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00
Voor al uw vragen is vereniging-aide-victims.be UBAV er om u te helpen van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur

Accident de la Vie – Ongeval van het leven

” Vous pouvez compter sur l’Association pour vous épauler. Amicalement ”
” Je kunt erop rekenen dat de vereniging je ondersteunt.”

Patrick Kloepfer.

Accident de la Vie - Ongeval van het leven

Victime d’un accident de la vie : comment se faire indemniser ?

Accident de la Vie - Ongeval van het leven Vous avez été victime d’un Accident de la vie ou êtes l’ayant droit d’une victime d’Accident de la vie et vous vous demandez comment être indemnisé.
Accident de la Vie - Ongeval van het leven Pour être considérée comme victime d’un accident de la vie, il faut avoir  les accidents de la vie suivants :
– Les agressions.
– Les accidents domestiques se produisant à la maison ou dans ses abords immédiats.
– Les accidents survenant à l extérieur: dans un magasin, sur un trottoir (chutes, morsures par un animal …)
– Les accidents scolaires.
– Les accidents du sport, de loisir et de vacances (accident de ski, de chasse, lors d un séjour à l étranger etc)
– Les accidents dans les transports autres que les véhicules terrestres à moteur.

Slachtoffer van een ongeluk van het leven: hoe te worden gecompenseerd?

Accident de la Vie - Ongeval van het leven  U bent het slachtoffer geworden van een Ongeval van een levensgeval en u vraagt zich af hoe u schadevergoeding moet krijgen.
Accident de la Vie - Ongeval van het leven Om als slachtoffer van een ongeluk in het leven te worden beschouwd, moet u de volgende ongelukken hebben:
– De agressies.
– Thuisongevallen die zich thuis voordoen of in de directe omgeving.
– Ongevallen die zich buiten voordoen: in een winkel, op een trottoir (vallen, bijten door een dier …)
– schoolongevallen.
– Ongevallen van sport, vrije tijd en vakantie (ski-ongeluk, jacht, tijdens een verblijf in het buitenland, enz.)
– Ongevallen in ander transport dan gemotoriseerde voertuigen.

Accident de la Vie - Ongeval van het leven

Recherche accident de la vie par mots clefs Tout savoir sur indemnisation accident de la vie –

  • Accident Cycliste contre piéton
  • Calcul indemnisation
  • Mise en cause responsable
  • Traumatisme Cranien

Accident de la Vie - Ongeval van het leven Attention : en plus de l’indemnisation ” droit commun” les victimes peuvent bénéficier d’indemnisations supplémentaires auxquelles elles ne pensent pas toujours. Prenez le temps de vérifier si ce n’est pas votre cas . Exemple assurance prévoyance, pour le salarié…

Zoek ongeval van het leven op basis van trefwoorden Alles over ongevallencompensatie van het leven

 • Fietserongeval tegen voetganger
 • Compensatie berekening
 • ondervraagd manager
 • Craniaal trauma

Accident de la Vie - Ongeval van het leven  Waarschuwing: naast compensatie “common law” kunnen slachtoffers profiteren van een aanvullende vergoeding die zij niet altijd denken. Neem de tijd om te controleren of dit niet jouw zaak is. Voorbeeld pensioenverzekering, voor de werknemer …

Accident de la Vie - Ongeval van het leven

L’indemnisation de l’Accident de la Vie en cas d’Agressio

Accident de la Vie - Ongeval van het leven En cas d’ Accident de la Vie  suite à une agression veuillez vous reporter à la rubrique :

Lire l’Accident de la Vie Agression

Accident de la Vie - Ongeval van het leven Dans le principe la victime d’une agression peut être indemnisée soit par un contrat ( si elle a souscrit une assurance type garantie des accidents de la vie ou individuelle accident ) soit par la solidarité nationale.

Accident de la Vie - Ongeval van het leven Il convient donc d’une part que vous preniez connaissance de vos contrats d’assurances pour voir si l’un de ceux-ci peut s’appliquer ( Individuelle, GAV, Prévoyance…) et d’autre part que vous sachiez que sous certaines conditions la solidarité nationale peut intervenir.

Compensatie van het Ongeval van het Leven in geval van Agressi

Accident de la Vie - Ongeval van het leven In het geval van een Ongevallen van het Leven na een aanval, raadpleeg de sectie:

Lees de Agressie van het Ongeval van het Leven

Accident de la Vie - Ongeval van het leven In principe kan het slachtoffer van een aanslag worden gecompenseerd door een contract (als het een standaardverzekering tegen ongevallen in het leven of individuele ongevallen heeft gesloten) of door nationale solidariteit.

Accident de la Vie - Ongeval van het leven Het is daarom enerzijds belangrijk dat u kennis neemt van uw verzekeringscontracten om te zien of een van deze van toepassing kan zijn (Individueel, GAV, Voorzienigheid …) en dat u anderzijds weet dat onder bepaalde voorwaarden kan nationale solidariteit tussenbeide komen.

Accident de la Vie - Ongeval van het leven

Indemnisation de l’Accident causé par un responsable

Accident de la Vie - Ongeval van het leven L’indemnisation de l’ Accident de la Vie par la mise en cause d’un responsable : par exemple un tiers roule en vélo et vient vous heurter alors que vous marchiez tranquillement sur le trottoir. Dans un tel cas l’assurance responsabilité civile du tiers (souvent l ‘assurance habitation en fait) doit intervenir pour vous indemniser des conséquences de l’accident.

Compensatie voor het ongeval veroorzaakt door een manager

Accident de la Vie - Ongeval van het leven De vergoeding van het Ongeval van het Leven door de schuld van een verantwoordelijke persoon: bijvoorbeeld een derde rolt op de fiets en komt je slaan terwijl je rustig op het trottoir loopt. In een dergelijk geval moet de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (vaak de verzekering van de huiseigenaar in feite) ingrijpen om u te compenseren voor de gevolgen van het ongeval.

Accident de la Vie - Ongeval van het leven

Indemnisation d’un  Accident de la Vie par un fond de solidarité

Accident de la Vie - Ongeval van het leven Il est possible d’être indemnisé par un fond de solidarité dans certaines situations.
Accident de la Vie - Ongeval van het leven Les indemnités qui sont proposées par ces organismes sont discutables.
Accident de la Vie - Ongeval van het leven Il est souvent constaté qu’il s’agit d’offre minimum et qui méritent d’être remises en cause tout autant que s’il s’agissait d ‘une offre faite par un assureur

Compensatie van een Ongeval door een solidariteitsfonds.

Accident de la Vie - Ongeval van het leven Het is mogelijk om in bepaalde situaties te worden gecompenseerd door een solidariteitsfonds.
Accident de la Vie - Ongeval van het leven De vergoedingen die worden aangeboden door deze organisaties zijn twijfelachtig.
Accident de la Vie - Ongeval van het leven  Er wordt vaak opgemerkt dat dit een minimumaanbieding is en dat verdient het om te worden ondervraagd als ware het een aanbod van een verzekeraar

Accident de la Vie - Ongeval van het leven

Indemnisation d’un  Accident de la Vie par un contrat

Accident de la Vie - Ongeval van het leven Vous pouvez avoir souscrit une garantie des Accidents de la Vie type GAV ou Individuelle ou Assurance Scolaire pour vos enfants ou contrat individuelle auprès d une banque, etc..
Accident de la Vie - Ongeval van het leven L’indemnisation se fait alors selon les règles prévues dans le contrat. C’est le contrat d’assurances qui fait la loi des parties. Il faut donc se procurer une copie complète du contrat (conditions particulières et conditions générales) et lire attentivement son contenu pour voir sous quelles conditions va être indemnisé l’Accident de la Vie.

Compensatie voor een arbeidsongeval door een contract

Accident de la Vie - Ongeval van het leven U kunt een GAV- of individuele levensverzekering of een schoollevensverzekering afsluiten voor uw kinderen of een individueel contract met een bank, enz.
Accident de la Vie - Ongeval van het leven  Compensatie wordt dan gedaan volgens de regels die in het contract zijn vastgelegd. Het verzekeringscontract is het recht van de partijen. Het is daarom noodzakelijk om een volledige kopie van het contract (speciale voorwaarden en algemene voorwaarden) te krijgen en zorgvuldig de inhoud te lezen om te zien onder welke voorwaarden het Ongeval van het Leven zal worden vergoed.

Accident de la Vie - Ongeval van het leven