Pour toutes vos questions association-aide-victimes.be UBAV est là pour vous aider du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00
Voor al uw vragen is vereniging-aide-victims.be UBAV er om u te helpen van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur

Rapport médical - Medisch rapport

” Vous pouvez compter sur l’Association pour vous épauler. Amicalement ”
” Je kunt erop rekenen dat de vereniging je ondersteunt.”

Patrick Kloepfer.

________________________________________

Victime d’un accident de la route et rapport d’expertise médicale – Slachtoffer van een verkeersongeval en medisch rapport

Rapport médical - Medisch rapport Suite à un accident de la route, lorsqu’il reste des séquelles à une victime, l’assureur procédera à une expertise médicale. Vous avez le droit de contester ce rapport.
Rapport médical - Medisch rapport Le médecin expert de l’assurance ne représente que l’assureur.
Rapport médical - Medisch rapport Ce n’est pas un juge. Il suffit de prendre un médecin expert de victime et de procéder en ce cas à une expertise médicale contradictoire afin que vous soyez défendu.

Rapport médical - Medisch rapport Na een ongeval op de weg, wanneer er vervolgingen zijn voor een slachtoffer, voert de verzekeraar een medisch onderzoek uit. U hebt het recht om dit rapport aan te vechten.
Rapport médical - Medisch rapport De verzekeringsdeskundig arts vertegenwoordigt alleen de verzekeraar.
Rapport médical - Medisch rapport Hij is geen rechter. Neem gewoon een slachtoffer-deskundige arts en ga in dit geval door naar een tegenstrijdige medische expertise, zodat u wordt verdedigd.

________________________________________

Exemple accident de la route et rapport médical – Voorbeeld verkeersongeval en medisch rapport

Rapport médical - Medisch rapport Bonjour je reçois ce jour le compte rendu de l’expertise médical suite à un accident de la route  dont nous avons été victime mon épouse et moi même ainsi que nos 2 enfants.
Rapport médical - Medisch rapport Nous étions arrêtés à un feu rouge quand un homme ivre est venu percuter notre véhicule par l’arrière.
Rapport médical - Medisch rapport Aujourd’hui bien que l’expert reconnaisse qu’il persiste des séquelles il prononce une consolidation au 30 janvier  ???? je ne comprends pas !
Rapport médical - Medisch rapport Lors de l’entretien médical j’ai mentionné, un stress permanent lors de la conduite depuis l’accident de la route , des vertiges et perte de mémoire mais je ne retrouve pas cela dans son compte rendu, je ne comprends pas ! que dois faire ? j’ai reçu son compte rendu ce matin ! Merci de votre aide !

Rapport médical - Medisch rapport Hallo ik ontvang deze dag het verslag van de medische expertise na een ongeluk op de weg waarbij we mijn vrouw en mijzelf het slachtoffer waren geworden, evenals onze 2 kinderen.
Rapport médical - Medisch rapport We werden voor een rood licht gestopt toen een dronken man van achteren tegen onze auto aan botste.
Rapport médical - Medisch rapport Vandaag, hoewel de expert erkent dat hij volgelingen houdt, spreekt hij een consolidatie uit op 30 januari ???? Ik begrijp het niet!
Rapport médical - Medisch rapport Tijdens het medische interview dat ik noemde, constante stress tijdens het rijden sinds het verkeersongeval, duizeligheid en geheugenverlies, maar ik vind dat niet in zijn account, ik begrijp het niet! wat moet ik doen? Ik ontving zijn rapport vanmorgen! Bedankt voor uw hulp!

________________________________________

Conseil de l’association accident de la route – Raad van de vereniging van verkeersongevallen

Rapport médical - Medisch rapport Dans le principe ce que dit le médecin expert de l’assurance n’engage que lui. Vous avez le droit de ne pas être d’accord et de contester ses conclusions.
Rapport médical - Medisch rapport Dans votre cas sachez cependant que consolider veut justement dire que vous avez des séquelles. Dans le cas contraire le médecin expert aurait indiqué dans son rapport médical que vous êtes guéri.

Rapport médical - Medisch rapport In principe zegt de deskundige dokter van de verzekering hem alleen. U hebt het recht om niet akkoord te gaan en de conclusies ervan aan te vechten.
Rapport médical - Medisch rapport In uw geval weet echter dat consolideren juist betekent dat u gevolgen hebt. Anders zou de medische expert in zijn medisch rapport hebben aangegeven dat u bent genezen.

________________________________________

ok